Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Bảng báo giá tháng 6/2020CTy Nguyên Thành ĐạtBảng báo giá thực phẩm tháng 6 năm 2020 Tải về
Bảng báo giá tháng 01/2020CTy Nguyên Thành ĐạtBảng báo giá thực phẩm tháng 01 năm 2020 Tải về
Bảng báo giá tháng 12 năm 2019Cty Nguyên Thành ĐạtBảng báo giá tháng 12 năm 2019 Tải về
Bảng báo giá tháng 11/2019Cty Nguyên Thành ĐạtBảng báo giá tháng 11 năm 2019 Tải về
Bảng báo giá tháng 10/2019Cty Nguyên Thành ĐạtBảng báo giá tháng 10/2019 Tải về
Bảng báo giá tháng 9/2019Cty Nguyên Thành ĐạtBảng báo giá tháng 9 năm 2019 Tải về
bảng báo giá tháng 8 năm 2019Công ty Nguyên Thành ĐạtBảng báo giá Tải về
Tháng 5 năm 2019Công ty Nguyên Thành ĐạtBảng báo giá tháng 5 năm 2019 Tải về
Tháng 4 năm 2019Công ty Nguyên Thành ĐạtBảng báo giá tháng 4 năm 2019 Tải về
tháng 3Cty Nguyên Thành ĐạtBảng báo giá tháng 3 năm 2019 Tải về
Tháng 01 và 02Cty Nguyên Thành ĐạtBảng báo giá tháng 01 và 02 năm 2019 Tải về
Tháng 12Cty Nguyên Thành ĐạtBảng báo giá tháng 12 Tải về
Tháng 11Cty Nguyên Thành ĐạtBảng báo giá tháng 11 Tải về
Tháng 10Cty Nguyên Thành ĐạtBảng báo giá thực phẩm tháng 10/2018 Tải về
Tháng 9Cty Nguyên Thành ĐạtBảng báo giá thực phẩm tháng 9/2018 Tải về
Tháng 8Cty Nguyên Thành ĐạtBảng báo giá thực phẩm tháng 8/2018 Tải về