Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
BC-THVHBTH Vĩnh Hòa BBáo cáo tham luận công tác bán trú năm học 2018-2019 Tải về
Tháng 4 năm 2019TH Vĩnh Hòa BBáo cáo công tác bán trú, vệ sinh môi trường Tải về
Tháng 01/2019Th Vĩnh Hòa BBáo cáo bán trú Tải về
Tháng 9TH Vĩnh Hòa BBáo cáo thống kê bán trú năm học 2018-2019 Tải về
Tháng 9TH Vĩnh Hòa BBáo cáo bán trú đầu năm học 2018-2019 Tải về