Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Biểu mẫu 05,06,07,0820/9/2021Trường Tiểu học Vĩnh Hòa BCông khai chất lượng giáo dục đầu năm học 2021-2022 Tải về
Số 183/BC-THVHB20/10/2021Trường Tiểu học Vĩnh Hòa BBáo cáo kết quả thực hiện công tác 3 công khai năm học 2020-2021, định hướng công tác quản lý 3 công khai năm học 2021-2022 Tải về
Mẫu CKQ 0103/11/2020TH Vĩnh Hòa BCông khai thu chi tài chính ngoài ngân sách Buổi 2 tháng 10/2020 Tải về
Mẫu CKQ 0103/11/2020TH Vĩnh Hòa BCông khai quyết toán thu chi tài chính ngoài ngân sách Bán trú tháng 10/2020 Tải về
Mẫu CKQ 0102/10/2020TH Vĩnh Hòa BCông khai quyết toán thu chi tài chính ngoài ngân sách Buổi 2 tháng 9/2020 Tải về
Mẫu CKQ 0102/10/2020TH VĨnh Hòa BCông khai quyết toán thu-chi quỹ ngoài ngân sách Bán trú tháng 9/2020 Tải về
Danh sách CBGV-NV năm học 2020-2021110/09/2020Trường TH Vĩnh Hòa BLý lịch trích ngang CBGV-NV năm học 2020-2021 Tải về
Biểu mẫu 0807/09/2020Trường TH Vĩnh Hòa BCông khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2020-2021 Tải về
Biểu mẫu 0707/09/2020Trường TH Vĩnh Hòa BCông khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2020-2021 Tải về
Biểu mẫu 0607/09/2020Trường TH Vĩnh Hòa bCông khai thôn tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế năm học 2019-2020 Tải về
Biêu mẫu 0507/09/2020Trường TH Vĩnh Hòa BCam kết chất lượng giáo dục năm học 2020-2021 Tải về
Số ...../KH/THVHB10/09/2019TH Vĩnh Hòa BKế hoạch thực hiện quy chế 3 công khai năm học 2019-2020 Tải về
DS trích ngang CBGV-NV 2019-202027/9/2019TH Vĩnh Hòa BLý lịch trích ngang CBGV-NV năm học 2019-2020 Tải về
DS trích ngang CBGVNV 18-1919/8/2018TH Vĩnh Hòa BLý lịch trích ngang CBGV-NV năm học 2018-2019 Tải về
Thống kê chất lương GD HKI 2019-202003/01/2020TH Vĩnh Hòa BCông khai chất lượng giáo dục thực tế Học kỳ I, năm học 2019-2020 Tải về
Mẫu CKQ 0103/10/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tiền BHYT học sinh năm học 2019-2020 Tải về
Mẫu CKQ 0103/10/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tiền mua đồng phục thể dục hs năm học 2019-2020 Tải về
Mẫu CKQ 0103/10/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tiền căn tin tháng 9/2019 Tải về
Mẫu CKQ 0103/10/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tiền buổi 2 tháng 9/2019 Tải về
Mẫu CKQ 0103/10/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tiền ăn bán trú tháng 8,9/2019 Tải về
Biểu mẫu 0816/08/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2019-2020 Tải về
Biểu mẫu 0716/08/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019-2020 Tải về
Biểu mẫu 0616/08/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2018-2019 Tải về
Biểu mẫu 0516/08/2019TH Vĩnh Hòa BCam kết chất lượng giáo dục năm học 2019-2020 Tải về
04/05/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tiền mua đồng phục thể dục hs năm học 2018-2019 Tải về
04/05/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tài chính Quỹ Căn tin năm học 2018-2019 Tải về
04/05/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tài chính BHYT học sinh năm học 2018-2019 Tải về
04/05/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tài chính buổi 2 năm học 2018-2019 Tải về
04/05/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tài chính bán trú năm học 2018-2019 Tải về
Số 85/BC-THVHB05/06/2019TH Vĩnh Hòa BKết quả chấm điểm thi đua đơn vị năm học 2018-2019 Tải về
Danh sách16/05/2019TH Vĩnh Hòa BKết quả thi đua năm học 2018-2019 (Trường xét) Tải về
Biểu mẫu 0613/06/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai chất lượng giáo dục thực tế năm học 2018-2019 Tải về
Mẫu CKQ 0101/08/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thu, chi tiền dịch vụ căn tin năm học 2017-2018 Tải về
Mẫu CKQ 0101/08/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thu, chi quỹ khuyến học năm học 2017-2018 Tải về
Mẫu CKQ 0101/08/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thu, chi tiền giữ xe đạp học sinh năm học 2017-2018 Tải về
Mẫu CKQ 0101/08/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thu, chi BHYT học sinh năm học 2017-2018 Tải về
Mẫu CKQ 0101/08/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thu, chi tiền học buổi 2 năm học 2017-2018 Tải về
Mẫu CKQ 0101/08/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thu, chi tiền bán trú năm học 2017-2018 Tải về
Biểu số 804/09/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2018-2019 Tải về
Biểu số 704/09/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2018-2019 Tải về
Biểu số 604/09/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế năm học 2017-2018 Tải về
Biểu sô 0504/09/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018-2019 Tải về
17/05/2018TH VĨNH HÒA BBÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
17/05/2018TH VĨNH HÒA BBÁO CÁO TỔNG KẾT THƯ VIỆN THIẾT BỊ 2017-2018 Tải về
15/05/2018TH VĨNH HÒA BBÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG Tải về
20/05/2018TH VĨNH HÒA BBÁO CÁO CÔNG KHAI Tải về
30/08/2017TH VĨNH HÒA BCÔNG KHAI BÁN TRÚ THÁNG 8 Tải về
30/03/2018TH VĨNH HÒA BBÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Tải về
21/5/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai chất lượng thực tế năm học 2017-2018 Tải về
TK130/10/2017TH Vĩnh Hòa BThống kê kết quả giữa kỳ 1 2017-2018 Tải về
01/09/2017TH Vĩnh Hòa BCông khai chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 Tải về
19/05/2017TH Vĩnh Hòa BDanh sách khen thưởng học sinh năm học 2016-2017 Tải về
03/09/2017TH Vĩnh Hòa BLý lịch trích ngang CBGVNV năm 2017-2018 Tải về
04/09/2017TH Vĩnh Hòa BChất lượng giáo viên 2017-2018 Tải về
01/09/2017TH Vĩnh Hòa BBảng báo giá tháng 9 Tải về
21/08/2017TH Vĩnh Hòa BBảng báo giá tháng 8 Tải về
23/10/2017TH Vĩnh Hòa BThực đơn tuần 10 Tải về
16/10/2017TH Vĩnh Hòa BThực đơn tuần 9 Tải về
09/10/2017TH Vĩnh Hòa BThực đơn tuân 8 Tải về
02/10/2017TH Vĩnh Hòa BThực đơn tuần 7 Tải về
25/09/2017TH Vĩnh Hòa BThực đơn tuần 6 Tải về
18/09/2017TH Vĩnh Hòa BThực đơn tuần 5 Tải về
11/09/2017TH Vĩnh Hòa bThực đơn tuần 4 Tải về
04/09/2017TH Vĩnh Hòa BThực đơn tuân 3 Tải về
28/08/2017TH Vĩnh Hòa BThực đơn tuần 2 Tải về
21/08/2017TH Vĩnh Hòa BThực đơn tuần 1 Tải về
TH Vĩnh Hòa BKết quả học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 Tải về
TH Vĩnh Hòa BChất lượng giáo viên năm học 2016-2017 Tải về
Trường TH Vĩnh Hòa BKết quả thi IOE cấp trường năm học 2016-2017 Tải về