Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
vb-131/01/2017PGDDs học sinh dự thi Olympic tiếng Anh quốc gia 2016-2017 Tải về
28/02/2018TH VĨNH HÒA BKẾ HOẠCH THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI Tải về
114/KH-PGĐTPG26/10/2017PGDKế hoạch khuyên chuyển kế toán Tải về
24/03/2018TH VINH HÒA BKẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT Tải về
BC20/10/2017TH Vĩnh Hòa BBáo cáo hoạt động tháng 9,10 Tải về
18/05/2018TH VĨNH HÒA BBÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Tải về
18/05/2018TH VINH HÒA BKẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CLGD MỨC ĐỘ 3 VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
VBTH Vĩnh Hòa bBảng đăng ký thi đua 2017-2018 Tải về
10/09/2017TH VĨNH HÒA BKẾ HOẠCH GDĐĐ CHO THANH THIẾU NIÊN Tải về
194/QĐ-THVHB05/10/2018TH Vĩnh Hòa BPhân công nhiệm vụ BGH năm học 2018-2019 Tải về
193/QĐ-THVHB05/10/2018TH Vĩnh Hòa BQuy chế thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 Tải về
192/QĐ-THVHB05/10/2018TH Vĩnh Hòa BQuy chế về mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền và công đoàn năm học 2018-2019 Tải về
191/QĐ-THVHB05/10/2018TH Vĩnh Hòa BQuy chế thực hiện dân chủ trong đơn vị năm học 2018-2019 Tải về
190/QĐ-THVHB05/10/2018TH Vĩnh Hòa BQuy chế làm việc năm học 2018-2019 Tải về