Kế hoạch hoạt động của UBKTCĐ cơ sở Trường TH Vĩnh Hòa B

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

TRƯỜNG TH VĨNH HÒA B NĂM HỌC 2016 – 2017

Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam;Căn cứ Luật Tổ chức Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Quy chế làm việc, hướng dẫn hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn Ngành Giáo dục Phú Giáo;

Căn cứ kế hoạch hoạt động của công đoàn trường TH Vĩnh Hòa B nhiệm kì 2014-2019. Nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường TH Vĩnh Hòa B,

Nay Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trường TH Vĩnh Hòa B, đề ra kế hoạch kiểm tra, giám sát năm học 2016 – 2017 như sau:

  1. MỤC TIÊU CHUNG:

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm thúc đẩy các hoạt động công đoàn.

– Tập trung giám sát về việc thực hiện tài chính Công đoàn

– Kiểm tra về việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam của ĐVCĐ

– Tạo được sự chuyển biến tích cực của công tác công đoàn cơ sở

  1. MỤC TIÊU KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỤ THỂ:
  2. Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
  3. Kiểm tra việc thực hiện các loại hồ sơ, sổ sách của các chức năng CĐCS
  4. Giám sát về việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của ĐVCĐ.
  5. Giám sát về việc thực hiện thu, chi kinh phí công đoàn cơ sở.
  6. Giám sát về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động công đoàn cơ sở.
  7. Giám sát các hoạt động của Tổ công đoàn, Ban nữ công.
  8. Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách hợp pháp của ĐVCĐ.

III. NHỮNG GIẢI PHÁP:

– Thường xuyên bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ đối với các nội dung có liên quan đến chức năng giám sát của tổ chức Công Đoàn , chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện có chất lương công tác kiểm tra .

– Phân công Ủy viên kiểm tra Công Đoàn đi sâu từng việc cụ thể phù hợp với năng lực , điều kiện phát huy sức manh của thành viên .

 

– Lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp từ đoàn viên công đoàn ; đồng thời tham mưu với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở để có hướng giải quyết thích đáng cho ĐVCĐ.

– Cùng với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tham gia việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của ĐVCĐ.

– Tiếp nhận những đơn thư khiếu nại, tố cáo của ĐVCĐ hay của bộ phận công đoàn ; đồng thời đề xuất với Ban chấp hành công đoàn cơ sở xử lý.

  1. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG KIỂM TRA

 

 

 

QUÍ IV/2016

(Tháng 10,11,12)

 

 

– Kiểm tra việc Thành lập các chức năng CĐCS sau khi Đại hội nhiệm kì 2014-2019

– Kiểm tra về việc phát động thi đua và đăng ký thi đua đầu năm 2016- 2017

– Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

– Giám sát việc thực hiện các loại hồ sơ, sổ sách của các chức năng Công đoàn cơ sở.

– Giám sát việc sử dụng tài chính, tài sản công đoàn

– Giám sát việc khiếu nại, tố cáo (nếu có)

– Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách hợp pháp của ĐVCĐ.

– Giám sát việc xét thi đua cuối học kỳ I

 

 

 

QUÍ I/2017 (Tháng 1,2,3)

 

 

– Giám sát các hoạt động của Tổ công đoàn, Ban nữ công.

– Giám sát việc giái quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có)

– Giám sát việc thực hiện các chế độ Bảo hiểm của ĐVCĐ

– Tham mưu, đề xuất với Ban chấp hành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có)

– Kiểm tra tài chính công đoàn.

– Giám sát việc thực hiện các hoạt động phong trào của Công đoàn nhân các ngày lễ lớn.

– Kiểm tra về việc thực hiện các cuộc vận động do Ngành phát động.

– Giám sát hoạt động phong trào của Ban nữ công CĐCS.

 

 

QUÍ II/2017

(Tháng 4,5,6)

– Giám sát tài sản công đoàn.

– Giám sát việc mua sắm và sử dụng tài sản công đoàn.

– Kiểm tra việc sơ, tổng kết thi đua.

– Kiểm tra việc thực hiện thu, chi cũng như công tác quyết toán kinh phí công đoàn.

– Giám sát việc giải quyết các đ¬n thư, khiếu nại tố cáo (nếu có)

 

 

QUÍ III/2017

(Tháng 7,8,9)

 

– Kiểm tra về việc phát động thi đua và đăng ký thi đua đầu năm 2017- 2018

– Giám sát việc thực hiện các hoạt động phong trào của Công đoàn nhân các ngày lễ lớn.

– Kiểm tra về việc thực hiện các cuộc vận động do Ngành phát động.

 

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trường TH Vĩnh Hòa B  năm học 2016-2017. Đề nghị các chức năng Công đoàn cơ sở nghiên cứu và quán triệt thực hiện theo kế hoạch.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *