TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM “MỘT NGÀY EM TẬP LÀM CHIẾN SĨ”

TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN ẤM ÁP – TẾT YÊU THƯƠNG” NĂM 2024

TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B LONG TRỌNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “VUI TẾT TRUNG THU” CHO HỌC SINH NĂM 2023

TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NLĐ NĂM HỌC 2023-2024 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2022-2023

KHAI MẠC HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024 Ở TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B

TRƯỜNG TH VĨNH HÒA B TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HOÀ B TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022 – 2023

TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM “MỘT NGÀY EM TẬP LÀM CHIẾN SĨ”
TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN ẤM ÁP – TẾT YÊU THƯƠNG” NĂM 2024
TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM NĂM HỌC 2023-2024
TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B LONG TRỌNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “VUI TẾT TRUNG THU” CHO HỌC SINH NĂM 2023
TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NLĐ NĂM HỌC 2023-2024 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2022-2023
KHAI MẠC HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024 Ở TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B
TRƯỜNG TH VĨNH HÒA B TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HOÀ B TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022 – 2023