Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Mẫu CKQ 0103/11/2020TH Vĩnh Hòa BCông khai thu chi tài chính ngoài ngân sách Buổi 2 tháng 10/2020 Tải về
Mẫu CKQ 0103/11/2020TH Vĩnh Hòa BCông khai quyết toán thu chi tài chính ngoài ngân sách Bán trú tháng 10/2020 Tải về
Mẫu CKQ 0102/10/2020TH Vĩnh Hòa BCông khai quyết toán thu chi tài chính ngoài ngân sách Buổi 2 tháng 9/2020 Tải về
Mẫu CKQ 0102/10/2020TH VĨnh Hòa BCông khai quyết toán thu-chi quỹ ngoài ngân sách Bán trú tháng 9/2020 Tải về
Mẫu CKQ 0103/10/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tiền BHYT học sinh năm học 2019-2020 Tải về
Mẫu CKQ 0103/10/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tiền mua đồng phục thể dục hs năm học 2019-2020 Tải về
Mẫu CKQ 0103/10/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tiền căn tin tháng 9/2019 Tải về
Mẫu CKQ 0103/10/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tiền buổi 2 tháng 9/2019 Tải về
Mẫu CKQ 0103/10/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tiền ăn bán trú tháng 8,9/2019 Tải về
04/05/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tiền mua đồng phục thể dục hs năm học 2018-2019 Tải về
04/05/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tài chính Quỹ Căn tin năm học 2018-2019 Tải về
04/05/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tài chính BHYT học sinh năm học 2018-2019 Tải về
04/05/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tài chính buổi 2 năm học 2018-2019 Tải về
04/05/2019TH Vĩnh Hòa BCông khai tài chính bán trú năm học 2018-2019 Tải về
Mẫu CKQ 0101/08/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thu, chi tiền dịch vụ căn tin năm học 2017-2018 Tải về
Mẫu CKQ 0101/08/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thu, chi quỹ khuyến học năm học 2017-2018 Tải về
Mẫu CKQ 0101/08/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thu, chi tiền giữ xe đạp học sinh năm học 2017-2018 Tải về
Mẫu CKQ 0101/08/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thu, chi BHYT học sinh năm học 2017-2018 Tải về
Mẫu CKQ 0101/08/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thu, chi tiền học buổi 2 năm học 2017-2018 Tải về
Mẫu CKQ 0101/08/2018TH Vĩnh Hòa BCông khai thu, chi tiền bán trú năm học 2017-2018 Tải về